แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 234
1
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ พร้อมเฉลย ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/product/3677

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ พร้อมเฉลย ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
แคลคูลัสขั้นพื้นฐานพร้อมแนวข้อสอบ
สถิติ 
เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์
เจาะข้อสอบ เคมี
เจาะข้อสอบ ชีววิทยา
ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับปรสิตวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา
ความรู้เกี่ยวกับโภชนวิทยา
การสาธารณสุขทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต
ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาสุขภาพ
ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ 
การสาธารสุขระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุข


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/87"

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
ไฟล์ eBook คู่มือ+นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3066

ไฟล์ eBook คู่มือ+นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 340 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายรัฐบาล 
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และแก้ไข(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ งานจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร
หลักการทั่วไปของการบริหาร 
องค์ประกอบหรือกิจกรรมของการบริหาร  
ระบบการบริหารองค์การ  
การควบคุมองค์การ
การวางแผนงาน
 
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและฯ พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือ+นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเฉลยละเอียด


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/140

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4806

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางด้านคิดคำนวณ ทางด้านเหตุผล และด้านภาษาไทย 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์  
ความรู้ด้านงานสารบรรณ  
เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ 
เจาะข้อสอบ การเงินเบื้องต้น 
การจัดทำงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 
เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน  
การตรวจสอบภายใน 
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง ด้านประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2771

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง ด้านประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์ 
แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2. 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ท้องถิ่น 1000 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2373

ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 422 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2527 
แนวข้อสอบ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 
แนวข้อสอบความลับของทางราชการ 
แนวข้อสอบบริหารราชการแผ่นดิน 
แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แนวข้อสอบเทศบาล 
แนวข้อสอบสภาตำบลและอบต. 
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
แนวข้อสอบการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวข้อสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา 
แนวข้อสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน 
แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
แนวข้อสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
แนวข้อสอบการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ 
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ท้องถิ่น 1000 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

6
แนวข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ และบุคลากร ภาค ข พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2460

แนวข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ และบุคลากร ภาค ข พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 268 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.5 x 25.4 ซ.ม.
 
เนื้อหาเบื้องต้น
 
การสอบบรรจุเข้าทำงานอีกประเภทหนึ่ง ที่มีผู้คนจำนวนมาก หลายหลายอาชีพ หลากหลายสาขา เข้ามาสอบแข่งกันมาก ครั้งละเป็นหลักหมื่นคน ไม่ต่างจากการ สอบครูผู้ช่วย หรือการสอบ ก.พ. ก็คงต้องยกให้การข้อสอบบรรจุราชการส่วนท้องถิ่น
 
ในการสอบนี้ เป็นการสอบที่เปิดรับหลายตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่นิยมสอบกันมาก ก็คือตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ธุรการ บุคลากร อันอยู่ในส่วนของ ภาค ข 
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ต้องการสอบบรรจุราชการ ท้องถิ่น ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ธุรการ บุคลากร (ภาค ข) ทุกคนก็คือ ไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกเรื่องใด หัวเรื่องใด วิชาใด เหตุผลเพราะการสอบประเภทนี้ ไม่ได้ใช้เนื้อหาวิชาทั่วไปมาสอบ และข้อสอบที่จะออกนั้น แทบทุกคนไม่เคยได้เรียนมาก่อน เพราะไม่มีสอบ จึงเป็นการยาก ที่จะเดาทาง เดาข้อสอบ 
ทางคณะผู้จัดทำและสำนักพิมพ์ ได้ร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ สร้างสรรค์หนังสือ คู่มือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในเนื้อหาที่ต้องสอบ เพื่อให้เป็นคู่มือที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภายใต้การอัพเดทที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน ให้สูงขึ้น
 
ราคา 280 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


7
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3264

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่โครงสร้าง 
 
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
 เกษตรอุตสาหกรรม
การจัดการที่ดิน 
การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย
การอนุรักษ์ดินและน้ำ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน
การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม
การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเกษตร
การเกษตรยั่งยืน
การจัดสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2. 
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3. 
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/243

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียรดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886422_th_5606420
เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 1,088 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
 
บทนำ
 
หนังสือ "เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ (Tax planning strategy : VAT)"
อธิบายถึงหลักเกณฑ์การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ เพื่อไม่ให้กิจการเสียเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
เนื้อหาในเล่ม :
- การวางแผนภาษีธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การวางแผนภาษีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและการบันทึกบัญชี
- การวางแผนภาษีการจดทะเบียนและการยื่นแบบ
- การวางแผนภาษีความรับผิดในการเสียภาษีและฐานภาษี
- การวางแผนภาษีใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้
- การวางแผนภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การวางแผนภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การวางแผนภาษีการส่งเสริมการขาย
- บทกำหนดโทษ การคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
- การวางแผนภาษีการรขายสินค้าและให้บริการร้อยละ 0
- แนวปฏิบัติในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะกรณีดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886422_th
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
รวมแนวข้อสอบเก่า ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น 1500 ข้อ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2326
รวมแนวข้อสอบเก่า ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น 1500 ข้อ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 249 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ 
ข้อมูลผู้สอบภาค ก.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข้อสอบนโยบาล กระทรวงมหาดไทย,กรมส่วเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบายแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบายแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ชุดที่ 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
ข้อสอบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน
ข้อสอบ พ.ร.บ.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์กรบริหารส่วนตำบลattorney285 พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถีงปัจจุบัน)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถีงปัจจุบัน)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนววข้อสอบ พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
การแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เฉลยคำตอบ การแข่งขันภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. 1-3 ฉบับจำลองสนามจริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4980

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. 1-3 ฉบับจำลองสนามจริง
ผู้แต่ง : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์),ทีม Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 440 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : 19.05 x 25.4 ซม.
9786164490741
 
อ่านและทบทวนได้ทุกที่เมื่อมีเวลาอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันจำกัด พร้อมสรุปแนวข้อสอบกระจ่างอย่างละเอียด ได้ใจความ ครอบคลุมและเชื่อมโยง รู้เฉลยหนึ่งข้อ ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดในข้ออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าเป็นแนวข้อสอบคุณภาพ
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1
ระดับ 1-2 (ปวช,ปวส,ปวท)
1. แนวข้อสบวิชาความสามารถทั่วไป
1. แนวข้อสอบชุดที่ 1 ด้านการคิดคำนวณ (ลำดับอนุกรม)
2. แนวข้อสอบชุดที่ 2 ด้านการคิดคำนวณ (ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น)
3. แนวข้อสอบชุดที่ 3 ด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์วาสัมพันธ์ของจำนวนและปริมาณ)
4. แนวข้อสอบชุดที่ 4 ด้านการคิดคำนวณ (การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ)
5. แนวข้อสอบชุดที่ 5 ด้านเหตุผล (การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ)
6. แนวข้อสอบชุดที่ 6 ด้านเหตุผล (การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ)
7. แนวข้อสอบชุดที่ 7 ด้านเหตุผล (การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากสัญลักษณ์หรือรูปภาพ)
8. แนวข้อสอบชุดที่ 8 ด้านเหตุผล (การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ)
 
2. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
9. แนวข้อสอบชุดที่ 1 ด้านความเข้าใจภาษา  (ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ)
10. แนวข้อสอบชุดที่ 2 ด้านความเข้าใจภาษา (การสรุปความและตีความ)
11. แนวข้อสอบชุดที่ 3 ด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้ภาษาหรือกลุ่มคำ)
12. แนวข้อสอบชุดที่ 4 ด้านการใช้ภาษา (การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
13. แนวข้อสอบชุดที่ 5 ด้านการใช้ภาษา (การเรียงความ)
 
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
ส่วนที่ 2 
ระดับปริญญาตรี
1. แนวข้อสบวิชาความสามารถทั่วไป
14. แนวข้อสอบชุดที่ 1 ด้านการคิดคำนวณ (ลำดับอนุกรม)
15. แนวข้อสอบชุดที่ 2 ด้านการคิดคำนวณ (ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น)
16. แนวข้อสอบชุดที่ 3 ด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์วาสัมพันธ์ของจำนวนและปริมาณ)
17. แนวข้อสอบชุดที่ 4 ด้านการคิดคำนวณ (การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ)
18. แนวข้อสอบชุดที่ 5 ด้านเหตุผล (การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ)
19. แนวข้อสอบชุดที่ 6 ด้านเหตุผล (การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ)
20. แนวข้อสอบชุดที่ 7 ด้านเหตุผล (การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากสัญลักษณ์หรือรูปภาพ)
21. แนวข้อสอบชุดที่ 8 ด้านเหตุผล (การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ)
 
2. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
22. แนวข้อสอบชุดที่ 1 ด้านความเข้าใจภาษา  (ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ)
23. แนวข้อสอบชุดที่ 2 ด้านความเข้าใจภาษา (การสรุปความและตีความ)
24. แนวข้อสอบชุดที่ 3 ด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้ภาษาหรือกลุ่มคำ)
25. แนวข้อสอบชุดที่ 4 ด้านการใช้ภาษา (การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
26. แนวข้อสอบชุดที่ 5 ด้านการใช้ภาษา (การเรียงความ)
 
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 


สถานะ : Public

11
ไฟล์ eBook คู่มือ รหัส 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4881

ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.
แนวข้อสอบ สาระสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญาและคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ (แนวถาม-ตอบ) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคมเฉลยพร้อมอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3363

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม เฉลยพร้อมอธิบาย
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526ชุดที่1
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526ชุดที่2 
เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/205

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เฉลยพร้อมอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3341

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา เฉลยพร้อมอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
การพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา 
แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/250

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
รวม พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล ปี พ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_824269_th_7105439 

รวม พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ปี พ.ศ.2560 
ผู้แต่ง : สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : 2560
จำนวนหน้า : 30 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
หนังสือเล่มนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐  รวม ๗๖ พ.ร.บ.  ดังนี้
 
๑.ควบคุมการขายทอดตลาด
๒.ประมวลรัษฎากร
๓.เรือไทย
๔.การเดินอากาศ
๕.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
๖.สถานบริการ
๗.ภาษีป้าย
๘.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๙.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
๑๐.ปุ๋ย
๑๑.คนเข้าเมือง
๑๒.สิทธิบัตร
๑๓.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
๑๔.อาคารชุด
๑๕.คุ้มครองผู้บริโภค
๑๖.ควบคุมอาคาร
๑๗.ชดเชยค่าภาษีอากร
๑๘.ควบคุมสินค้าตามชายแดน
๑๙.อ้อยและน้ำตาลทราย
๒๐.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
๒๑. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
๒๒.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
๒๓.ประกันสังคม
๒๔.การเล่นแชร์
๒๕.การทะเบียนราษฎร
๒๖.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
๒๗.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
๒๘.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
๒๙.วัตถุอันตราย
๓o.โรงงาน 
๓๑.ประกันชีวิต
๓๒.ประกันวินาศภัย
๓๓.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทย
๓๔.ลิขสิทธิ์ 
๓๕.กองทุนบำเหน็จบำนาญ
๓๖.บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
๓๗ ว่าด้วยราคาสินค้า....
๓๘ ป.ป.ง. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๙ มาตราชั่งตวงวัด
๔o คุ้มครองพันธุ์พืช
๔๑.ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๔๒.วิศวกร
๔๓.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
๔๔.สถาปนิก
๔๕.การขุดดินและถมดิน
๔๖. การบัญชี 
๔๗ แบบผังภูมิของวงจรรวม
๔๘ การจัดสรรที่ดิน
๔๙.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นรัฐมนตรี
๕o.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
๕๑.การรถไฟขนส่งมวลชน
๕๒.กองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ
๕๓.การประกอบกิจการโทรคมนาคม
๕๔.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๕๕.การฌาปนกิจสงเคราะห์
๕๖.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
๕๗.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๕๘.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๕๙.วิชาชีพบัญชี
๖o.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
๖๑.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
๖๒.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
๖๓.การประกอบกิจการพลังงาน
๖๔.โรงเรียนเอกชน
๖๕.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
๖๖.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
๖๗.ธุรกิจสถาบันการเงิน
๖๘.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
๖๙.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๗o.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
๗๑.มาตรฐานสินค้าเกษตร
๗๒.การมาตรฐานแห่งชาติ
๗๓.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
๗๔.เครื่องมือแพทย์
๗๕.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
๗๖.กองทุนการออมแห่งชาติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_824269
_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

15
ไฟล์ eBook คู่มือ รหัส 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4881

ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.
แนวข้อสอบ สาระสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญาและคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ (แนวถาม-ตอบ) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 234